Borden, Richard &, Disantis, Patricia - Armonk Outdoor Art Show

Borden, Richard &, Disantis, Patricia