Borden, Richard & Disantis, Patricia – Armonk Outdoor Art Show

Borden, Richard & Disantis, Patricia