White, Marisa - Armonk Outdoor Art Show

White, Marisa